الف)تورهای بازدید از صنایع استان های پیشرو و رقبا

هدف پیشبرد اهداف پروژه توسعه خوشه ماشین آلات وقطعات صنعتی کرمان دربهبود عملکرد واحدهای

صنعتی به جهت استفاده ازتجربیات سایراستانها می باشد.

بازدید مشترک از واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی با رویکرد انتقال دانش فنی و تکنولوژی

لیست تورهای برگزار شده:

بازدید مشترک از واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی با رویکرد انتقال دانش فنی و تکنولوژی

بازدید مشترک از واحدهای خوشه هم تراز استان تهران
بازدیدمشترک از واحدهای صنعتی تهران با رویکرد انتقال دانش فنی و تکنولوژی
image (45)

ب) بازدید از صنایع کارفرمایی و نشست با مدیران فنی ، بازرگانی و … صنایع

بازدید در قالب تورهای صنعتی ، باعث افزایش سهم بازار و  روحیه صنعتی ، آشنایی هر چه بیشتر با صنایع کشور و تبادل اطلاعات مدیران واحدهای صنعتی در خصوص چالشها ، فرصتها و استفاده از تجربیات و  راهکارهای حل مشکلات مشابه می باشد.

نشست با مدیران فولاد زرند ایرانیان

نشست با مدیران بازرگانی و فنی جهان فولاد سیرجان
بازدید از شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
بازدید از شرکت جهان فولاد بردسیر
بازدید از شرکت جهان فولاد سیرجان
فولاد زرند ایرانیان
بازدید از صنایع سیمان ممتازان

ج) نشستB2B با تجار عمان جهت توسعه بازار صادراتی ذینفعان خوشه

هدف از این فعالیت توسعه بازار صادراتی ذینفعان خوشه  در قالب مذاکرات B2B تیم خوشه ماشین الات و قطعات صنعتی کرمان با هیئت تجاری کشور عمان شامل بازرگانان و صاحبان صنایع معدنی و تامین کنندگان تجهیزات خط تولید این کشور می باشد.

keyboard_arrow_up