درخواست عضویت در خوشه

موقعیت(ضروری)
شبکه های اجتماعی
نام نرم افزار
آدرس اینترنتی
 
اعضا تیم یا همکاران
نام و نام خانوادگی
سمت / بخش
تحصیلات
 
مشتریان عمده
نام مشتری
موقعیت داخلی / خارجی
محصول خریداری کرده
 
انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg, حداکثر اندازه فایل: ۲ MB.
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg, حداکثر اندازه فایل: ۸ MB, حداکثر فایل ها : ۵.
    فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg, حداکثر اندازه فایل: ۸ MB, حداکثر فایل ها : ۵.
      حداکثر اندازه فایل: ۸ MB.

      keyboard_arrow_up