دورهای آموزشی ذینفعان خوشه ماشین آلات و قطعات استان کرمان

برگزاری دوره های اموزشی و آموزش بیش از ۴۵۰۰ نفر – ساعت شامل:

دوره های آموزشی مدیریتی۹ دوره

دوره آموزشی تکنیکال ۱۱دوره

خوشه ماشین آلات

ردیف نام دوره برگزاری دوره (ساعت) تعداد نفرات مورد حمایت شرکت نفر/ساعت محل برگزاری دوره
۱ دوره آموزشی انبارداری پیشرفته ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ کرمان
۲ دوره آموزشی تولید ناب ۸ ۱۵ نفر ۱۲۰ کرمان
۳ هوش هیجانی ۸ ۱۵ نفر ۱۲۰ کرمان
۴ نگهداری و تعمیرات ۸ ۱۵ نفر ۱۲۰ کرمان
۵ مدیریت و کنترل پروژه و شناسایی ریسک ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ کرمان
۶ رقابت پذیری و برند سازی ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ کرمان
۷ اصول و فنون و مذاکرات ۸ ۱۵ نفر ۱۲۰ کرمان
۸ آشنایی با قوانین تامین اجتماعی ویژه اعضا ۸ ۱۵ نفر ۱۲۰ کرمان
۹ آشنایی با قوانین تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان ۸ ۱۵ نفر ۱۲۰ کرمان

دوره های آموزشی مورد نیاز مشاوران و فناوران

ردیف نام دوره برگزاری دوره (ساعت) تعداد نفرات مورد حمایت شرکت نفر/ساعت محل برگزاری دوره
۱ عارضه یابی براساس مدل SBC ۲۴ ۱۵نفر ۳۶۰ کرمان
۲ شناسایی و مستندسازی نیاز فناورانه ۲۴ ۱۵نفر ۳۶۰ کرمان
۳ تعریف مشاور مدیریت و کسب و کارهای مشاوره ۸ ۱۰نفر ۸۰ کرمان
۴ مبانی توسعه و توسعه یافتگی ۸ ۱۰نفر ۸۰ کرمان
۵ کار تیمی ۸ ۱۰نفر ۸۰ کرمان
۶ مدیریت تحول و تعارض ۸ ۱۰نفر ۸۰ کرمان
۷ مدیریت کسب و کارهای کوچک ۸ ۱۰نفر ۸۰ کرمان
۸ هوش هیجانی ۸ ۱۰نفر ۸۰ کرمان

دوره های آموزشی ایمنی

ردیف نام دوره برگزاری دوره (ساعت) تعداد نفرات مورد حمایت شرکت نفر/ ساعت توضیحات
۱ آبرسانی در عملیات اطفا حریق ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۲ انواع شیرهای آتش نشانی و کاربرد آنها ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۳ کپسول های آتش نشانی قابل حمل ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۴ کف و کف سازی در آتش نشانی ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۵ تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۶ حفاظت تنفسی ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۷ آموزش کمک های اولیه ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۸ آشنایی با خوردوهای آتش نشانی ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۹ رانندگی خودرو خدمات آتش نشانی ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۱۰ تعمیر و نگهداری و تست خودروهای آتش نشانی ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۱۱ عملیات با خودرو آتش نشانی ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۱۲ نردبان ها و نحوه کارکرد آنها ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۱۳ ایمنی کار در ارتفاع ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره
۱۴ مدیریت انفجار ۸ ۴۰ نفر ۳۲۰ ۲ دوره۲۰ نفره

دوره های آموزشی مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقردر شهرکها و نواحی صنعتی

ردیف نام دوره برگزاری دوره (ساعت) تعداد نفرات مورد حمایت شرکت نفر/ ساعت توضیحات
۱ ورود به بازارهای صادراتی ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ ۱ دوره
۲ انبارداری صنعتی ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ ۱ دوره
۳ مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست  ISO 14001:2015 ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ ۱ دوره
۴ تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  ISO 45001:2018 ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ ۱ دوره
۵ مقایسات بین آزمایشگاهی ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ ۱ دوره
۶ اصول مدیریت و سرپرستی در صنایع ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ ۱ دوره
۷ تخمین عدم قطعیت اندازه گیری ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ ۱ دوره
۸ کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد  ISO/IEC17025:2017 ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ ۱ دوره
۹ قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی و قانون(حسابرسی تامین اجتماعی و بخشنامه های اخیر) ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ ۱ دوره
۱۰ ضوابط برچسب گذاری و الزامات محصولات تراریخته ۱۶ ۱۵ نفر ۲۴۰ ۱ دوره

 

ردیف نام دوره برگزاری دوره (ساعت) تعداد نفرات مورد حمایت شرکت نفر/ ساعت توضیحات
۲۵ طرز تنظیم و عقد قراردادهای داخلی و مقررات پیمانکاران ۳۶ ۱۰ نفر ۳۶۰ ۱ دوره
۲۶ منشور حقوق شهروندی ۸ ۳۵ نفر ۲۸۰ ۱ دوره
۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۶ ۳۰ نفر ۴۸۰ ۱ دوره
۲۸ مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان) ۱۶ ۸ نفر ۱۲۸ ۱ دوره
۲۹ نقش صنایع کوچک در رونق اقتصادی ۸ ۵ نفر ۴۰ ۱ دوره
۳۰ آشنایی با روش تنظیم صورت جلسات مجمع ۱۰ ۵ نفر ۵۰ ۱ دوره
۳۱ برنامه ریزی و اقدام در بحران ۴ ۳۰ نفر ۱۲۰ ۱ دوره
۳۲ کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی- امدادی ۸ ۳۰ نفر ۲۴۰ ۱ دوره
۳۳ حقوق خانواده ۴ ۳۵ نفر ۱۴۰ ۱ دوره
۳۴ مدیریت بحران ۸ ۲۰ نفر ۱۶۰ ۱ دوره
۳۵ کنترل استرس ۱۶ ۳۲ نفر ۵۱۲ ۱ دوره
جمع ۹۵۰نفر ۹۳۹۰ ۴۹ دوره
keyboard_arrow_up