طرح های مطالعاتی و پژوهشی

الف) مطالعات رتبه بندی قدرت رقابت پذیری صنایع قطعه سازی و ماشین سازی در استان کرمان

ب)شناسایی واحد های مستعد دانش بنیان و بررسی  قابلیت تبدیل آنها به شرکت دانش بنیان

ج)شناسایی  و رفع نیاز های فناورانه ذینفعان

د)عارضه یابی واحد های ذینفع

ه) انجام مطالعات نیاز واحد های کارفرمایی استان

keyboard_arrow_up